Management Team

REN Zaisheng

CPC Secretary

YAN Hong

Principal

Prof.YE Jianzhong

Executive Principal
Dean, School of Humanities and Foreign Affairs

Prof.ZHUANG Hong

VP of Teaching
Dean, School of Health

Prof.XU Ming

Dean, School of Sports

Prof.YANG Le

VP of Student Work

Prof.PU Yangchun

VP of Logistics

Senior Accountant LONG Yan

Chief Financial Officer

Associate Prof.LIU Xiaoping

LUO Jian

Senior Engineer

Associate Prof.LIU Xifeng

Prof.LI Juan

Vice Dean, School of Health

Prof.YAO Chaocheng

Vice Dean, School of Humanities and Foreign Affairs

Prof.XU Bochu

Dean, School of Art and Design

Prof.HONG Bo

Vice Dean, School of Art and Design

Prof.ZHANG Jianyu

Dean, School of Business

Prof.DONG Rong

Vice Dean, School of Business

Associate Prof.WANG Leiyi

Vice Dean, School of Sports